Türk Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
KültürTürkiye
Benzer Yazılar Yorumlar

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenlerindir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
Zafer
Benzer Yazılar Yorumlar

Harb zaruri ve hayati olmalıdır. Hayat-ı millet tehlikeye maruz kalmayınca harb bir cinayettir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
HarpSavaşCinayet
Benzer Yazılar Yorumlar

M. Kemal'in Meydan Muharebesi’nden Sonraki Emri

Mustafa Kemal'in Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nden Sonra Verdiği Emir: 

Ordular, İlk hedefiniz Akdenizdir. İleri!

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
KomutanKumandanOrdu
Benzer Yazılar Yorumlar

Sakarya Meydan Muharebesi’nde

Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.


Vatanın her karış toprağı, vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
AskerSavaşSavunmaVatanMüdafa
Benzer Yazılar Yorumlar

Conkbayırı’nda 57. Piyade Alayı’na:

Çanakkale Muharebeleri’nde, Conkbayırı’nda 57. Piyade Alayı’na:


Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
AskerKomutanKumandanOrduSavaşSavaşmakŞehitlik
Benzer Yazılar Yorumlar

M. Kemal, İtilaf Devletleri Gemilerinin İstanbul’a Girmesi Üzerine:

13 Kasım 1918’de, Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri Donanmasına Bağlı Gemilerin İstanbul’a Girmesi Üzerine Yanındakilere:

"Geldikleri gibi giderler."

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
DüşmanTürkiyeVatan
Benzer Yazılar Yorumlar

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
AnadoluTürkiyeVatan
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasi esasına müstenit hükümetlerde, hakimiyet, halka, halkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi, hakimiyetin millete ait olduğunu, başka yerde olmayacağını iltizam eder. Bu suretle, demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin, hakimiyetin menşeine ve meşruiyyetine temas etmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
Demokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasi prensibi, hakimiyete istismak eden vasıta ne olursa olsun, esas olarak, milletin hakimiyete sahip olmasını ve sahip kalmasını icap ettirir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
Demokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasi esasen ferdidir, bu vasıf vatandaşın hakimiyete, insan sıfatıyla iştirak etmesidir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
Demokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
İdareciİktidarYönetici
Benzer Yazılar Yorumlar

Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülken için gerçek amaç ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır, fakat sen buna direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiçe sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse... Bunu söyleyenlere güleceksin.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
AmaçGayeHedefİdareciLiderMisyonVizyonYöneticiYöneticilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Herhalde devletin siyasi ve fikri hususlarda olduğu gibi, bazı iktisadi işlerde de nazımlığını prensip olarak kabul etmek caiz görülmelidir. Bu takdirde karşı karşıya kalınacak mesele şudur: Devlet ile ferdin karşılıklı sahalarını ayırmak... Devletin bu husustaki faaliyet hududunu çizmek ve bu hususta istinat edeceği kaideleri tespit etmek, diğer taraftan vatandaşın ferdi teşebbüs ve faaliyet hürriyetini tahdit etmemiş olmak, devleti idareye selahiyattar kılınanların düşünüp tayin etmesi lazım gelen meselelerdir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
Devlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. Bu ordulardan her ikisi de aynı derece gerekli, kıymetlidir, her ikisi de hayatidir. Ancak bilim ordusunun kıymet ve kutsallığını anlatmak için şunu söyleyeyim ki, bilim ordusu, ölen ve öldüren birinci orduya, niçin ölüp, niçin öldürdüğünü öğreten ordudur.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
AskerBilimEğitimİlimÖğretmenOrdu
Benzer Yazılar Yorumlar

Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
CehaletToplum
Benzer Yazılar Yorumlar

Behemehal şu veya bu nedenler için milleti savaşa sürüklemek taraflısı değilim. Savaş zorunlu ve hayat için olmalıdır. Gerçek kanım şu ki, milleti savaşa götürünce vicdanımda acı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı, öldüreceğiz diye savaşa girebiliriz. Lakin, milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
Savaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olmayacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
EğitimİlimÖğretmen
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
İlimMürşit
Benzer Yazılar Yorumlar

İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
İlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Türk Milleti'nin elinde tuttuğu meş’ale müsbet ilim meş’alesidir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
İlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme, mantığa tetabuk etmesi lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen mutabıktır.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
Dinİslam
Benzer Yazılar Yorumlar

Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne bir din, ne de bir mezhep kabulüne icbar edebilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılmaz.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
DinMezhepPolitikaSiyaset
Benzer Yazılar Yorumlar

Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
Barış
Benzer Yazılar Yorumlar

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
BarışSulh
Benzer Yazılar Yorumlar

Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılmaz; bununla beraber hiçbir piyasa da başıboş değildir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
EkonomiPiyasa
Benzer Yazılar Yorumlar

Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vak’alar bu hakikatin delilidirler.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
AkılMantıkZeka
Benzer Yazılar Yorumlar

Uygarlık yolunda yürümek ve başarı kazanmak hayat şartıdır.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
Uygarlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Ülkemizin amacı, ulusumuzun ülküsü bütün dünyada tam anlamıyla uygar bir toplum olmaktır.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
TürklerUygarlıkÜlkü
Benzer Yazılar Yorumlar

Türk Ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
Güzel SanatlarTürkler
Benzer Yazılar Yorumlar

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
SanatToplumMillet
Benzer Yazılar Yorumlar

Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
SanatSanatçı
Benzer Yazılar Yorumlar

Prensip olarak devlet, ferdin yerine kaim olmamalıdır. Fakat ferdin inkişafı için umumi şartları göre önünde bulundurmalıdır. Bir de, ferdin şahsi faaliyeti, iktisadi terakkinin esas menbaı olarak kalmalıdır. Fertlerin inkişafına mani olmamak, onların her noktai nazardan olduğu gibi bilhassa iktisadi sahadaki hürriyet ve teşebbüsleri önünde devlet kendi faaliyeti ile bir mani vücuda getirmemek, demokrasi prensibinin en mühim esasıdır. O halde diyebiliriz ki, ferdiyet inkişafının mani karşısında kalmaya başladığı nokta, devlet faaliyetinin hududunu teşkil eder.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
DemokrasiDevlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
AtatürkTürkiye Cumhuriyeti
Benzer Yazılar Yorumlar

Mustafa Kemal Atatürk

Özgeçmiş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Türk siyasetçi ve devlet adamı. Osmanlı mirlivası ve Türkiye'nin iki mareşalinden biridir. 1919 yılında başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın önderliğini yapmış; daha sonra, modern Türkiye'yi oluşturan devrim ve reformları gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı Ordusu'nda subay olarak görev yapmış; Türk Orduları Başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde, "Gazi" unvanını almış ve mareşalliğe yükselmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuş ve ilk genel başkanı olmuştur. 1938 yılındaki vefatına kadar arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı olan Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten Cumhurbaşkanı olmuştur.