Kamu maliyesinin temel kaygısı, başlangıçtan itibaren en fazla parayı en az direnişle toplamak olmuştur.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
KamuVergi
Benzer Yazılar Yorumlar

Çoğunluklara olduğu kadar azınlıklara da hizmet etmesi piyasanın büyük meziyetidir.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
ÇoğunlukAzınlıkPiyasa
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün kamu maliyesi uygulaması, vergi yükümlüsünü kandırma, onu farkına vardığından daha fazlasını ödemeye teşvik etme ve başka birisine ödetileceğine inandırarak harcamaya razı etme gayretiyle geliştirilmiştir.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
VergiEkonomiKamu
Benzer Yazılar Yorumlar

Sadece ‘sosyal adalet’ değil, aynı zamanda ‘sosyal demokrasi’, ‘sosyal piyasa ekonomisi’ ve ‘sosyal hukuk devleti’ (Sozialer Rechtstaat) gibi kavramların anlamları tamamen açık ve anlaşılırdır. Bu nedenle adalet, demokrasi, piyasa ekonomisi ya da Rechtstaat kelimelerinin başına ‘sosyal’ sıfatının eklenmesi tamamen gereksizdir.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
SosyalSosyal AdaletSosyal DemokrasiSosyal Hukuk DevletiSosyal Piyasa Ekonomisi
Benzer Yazılar Yorumlar

Liberalizm ve demokrasi birbirleri ile uyuşabilmelerine rağmen, aynı şey demek değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu gücün kimin elinde olduğu ile ilgilenir. Aralarındaki fark, her iki kavramın karşıt anlamını ele alınca daha iyi anlaşılır; Liberalizmin zıddı totaliterizm; demokrasinin zıddı otoriterizmdir. Neticede en azından ilke olarak demokratik bir devletin totaliter, otoriter bir devletin ise liberal olması mümkündür.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
DemokrasiLiberalLiberalizmOtoriteOtoriterizmTotaliterizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Ticari ve sınai faaliyetlerin devlet tarafından planlanmasının gerisinde, gelecekte gerekli olacak tüketim malları ihtiyacının devlet tarafından sınai teşebbüslerden daha iyi bilineceği inancı yatmaktadır. Devlet gelecekte üretilecek malların ne kadar olması gerektiğini birkaç yıl öncesinden bunları bizzat üreten teşebbüslerden daha iyi nasıl bilebilir? Bir devlet kuruluşu (daha da kötüsü, planlama komitesi) gelecekte tüketicilerin tercihlerini ve zevklerini, teknolojik yenilikleri ve saire faktörleri önceden doğru olarak nasıl saptayabilir.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
EkonomiPlanlamaDevlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Sadece bireysel davranışın bir adaleti vardır, fakat ayrı bir sosyal adalet yoktur.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
AdaletSosyal Adalet
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasi konusundaki eleştirilerin nedeni, devletin çoğunluğun üzerinde anlaşmış olduğu kararlara hizmet ettiği düşüncesi değildir. Asıl itiraz çoğunluğun holdinglerin ve çeşitli çıkar gruplarının isteklerine hizmet etmek zorunda kalmasıdır.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
Demokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

Özel teşebbüslerin gelecekte ne kadar mal üreteceklerini önceden ilan etme düşüncesi başından sonuna kadar tamamen yanlıştır. Planlama, rekabetçi piyasanın ve serbest teşebbüsün mahvedilmesi demektir.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
EkonomiÖzel TeşebbüsPlanlamaRekabetçi PiyasaSerbest PiyasaSerbest Teşebbüs
Benzer Yazılar Yorumlar

Sadece tecrübe sayesinde bir şeyler öğrenebiliriz ve hiçbir zaman bir olayı akıl yoluyla tamamen kavrayamayız.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
AkılTecrübe
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan akıbetinin efendisi değildir ve hiçbir zamanda olmayacaktır. İnsanın aklı onu daima bilinmeyen ve öngörülmeyen yeni şeyler öğrenmeye doğru götürecektir.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
Akılİnsanoğlu
Benzer Yazılar Yorumlar

Yunanca kökenli ‘demokrasi’ kelimesi, halk (demos) ve güç (kratos) veya fiil olarak kratein kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kratein fiili, alternatif bir fiil olan archein‘in (monarchy, oligarchy, anarchy gibi) aksine hukuk kuralından ziyade kaba gücü ifade etmektedir. Eski Yunan’da kratein yerine archein kökeninin alınarak demarşi (demarchy) kavramının kullanılmasının nedeni, daha önce Atina’da demarşi kelimesinin bir bölge ya da grubun başkanı için kullanılır olmasıydı. O dönemde demarşi, geniş bir halk topluluğu mevcut olmadığından kullanılamazdı. Bugün için bir ideal olarak demokrasi yerine demarşi kelimesini kullanmamız için bir engel yoktur.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
AnarşiDemokrasiMonarşiOligarşiSistemler
Benzer Yazılar Yorumlar

'Kötü para iyi parayı kovar' şeklinde ifade edilen Gresham Kanunu’nun yanlış anlaşılması parada devlet tekelinin zorunlu olduğu fikrini yaygınlaştırmıştır.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
DevletParaTekel
Benzer Yazılar Yorumlar

Piyasa başarısızlığının söz konusu olduğu durumlarda ihtiyaç duyulan hizmetlerin arz edilmesi için devlet tek ve en iyi alternatif değildir. Bazı alanlarda gönüllü sektör en iyi alternatiftir.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
PiyasaSektörDevlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Toplumun bazı geleneklerine saygı duymam ve onları tercih etmem, yeni ve farklı şeylere düşman olduğum anlamına gelmez.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
GelenekçilikYenilikçilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasi ümit edildiği gibi tiranlığa ve baskıya karşı insanların güvenliğini sağlayacak bir sistem olamadı. Düşünen insanlar arasında demokrasiye inancın giderek azaldığını görünce üzülüyorum.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
Demokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

Önemsenmesi gereken şey, geleneklere olan sarsılmaz inancımız ve bu inançla özgür, dürüst, hoşgörülü ve bağımsız insanların yaşadığı bir ülke yaratmamış olmamızdır.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
GelenekGelenekler
Benzer Yazılar Yorumlar

Serbest sistemin ne demek olduğunu henüz tam anlamıyla kavramış değiliz. Ne 'kapitalizm' ne de 'laissez faire' doğru bir şekilde serbest sistemi ifade etmektedir. Bu iki kavram, serbest sistemi savunanlardan çok düşmanları tarafından daha iyi bilinmektedir. 'Kapitalizm', serbest sistemin ifade ettiği anlamın sadece kısmi bir yönünü oluşturur. Kapitalizm sadece kapitalistlerin fayda sağladığı bir sistemmiş gibi yanlış değerlendiriliyor. Halbuki, kapitalizm teşebbüslere bir disiplin getirir ve bunun üzerine şirket sahipleri ve yöneticileri daha çok çalışmak zorunda kalır. 'Laissez faire' kuralı, serbest sistemin ana ilkesinden başka bir şey değildir. Bu ilke devletin gücünün kötüye kullanılmasını eleştirir, fakat hiçbir zaman devletin yapması gereken görevleri doğru bir şekilde tespit edememiştir. Aynı şekilde, 'serbest teşebbüs' ve 'piyasa ekonomisi' gibi kavramlar da ekonomik birimlerin serbest ve özgür hareket etmelerinden fazla bir anlam ifade etmemektedir.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
EkonomiKapitalizmSerbest Piyasa
Benzer Yazılar Yorumlar

Üretimin, dağıtımın ve mübadelenin tamamen devletleştirilmesini isteyen kollektivist ekonomik planlama kaçınılmaz olarak totaliter tiranlığa dönüşür.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
EkonomiTiranlıkTotaliterizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Devlet ne kadar planlarsa, bireyler için planlama o kadar zorlaşır.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
DevletPlanlama
Benzer Yazılar Yorumlar

Birey devlet için değil, devlet birey için vardır.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
BireyDevlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Bizim kuşağımızın unuttuğu şey, özgürlüğümüzün en önemli garantisinin özel mülkiyet sistemi olduğudur.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
EkonomiMülkiyetÖzgürlük
Benzer Yazılar Yorumlar

Bireysel çıkar değil, asıl grup çıkarı tehlikelidir.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
ÇıkarBireyToplum
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir gücü sınırlayamazsak, o gücün kötüye kullanımını da önleyemeyiz.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
Güç
Benzer Yazılar Yorumlar

Rekabet insanın amaçlarına ulaşması için en etkin keşif yoludur.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
EkonomiRekabet
Benzer Yazılar Yorumlar

Friedrich August Von Hayek