Bir ülkenin gerçek zenginliği, o ülkenin yıllık üretim gücüdür. Bir ülkenin zengin veya fakirliği o ülkenin ürettiği malların miktarına bağlıdır.

James Mill
Kategori: Genel
ÜretimZenginlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Size kafanız hükmediyorsa kralsınız, vücudunuz hükmediyorsa köle!

Marcus Porcius Cato
Kategori: Genel
Nefs
Benzer Yazılar Yorumlar

Zaman ve sel kimseyi beklemez.

Avusturya Atasözü
Kategori: Atasözleri
Zaman
Benzer Yazılar Yorumlar

İster din ister dünya işlerinde, bir kimsenin parmakla gösterilmesi şöhret afeti olarak kafidir.

İbrahim En-Nehai
Kategori: Genel
Şöhret
Benzer Yazılar Yorumlar

Dostların ziyaretine eli boş gelmek, değirmene buğdaysız gitmektir.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
HediyeMisafirlikZiyaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Sadece çok akıllılar ve çok aptallar asla değişmezler.

Konfüçyüs
Kategori: Genel
DeğişimDeğişmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Onu da Biz Getiririz!

CHP’nin Tek Parti Döneminde Ankara Valiliği Yapan Nevzat Tandoğan, Gösteri Yapan Gençlerden Osman Yüksel Serdengeçti’yi Makamına Çağırarak Serdengeçti’ye:


"Eğer bir gün bu ülkeye komünizm getirilecekse onu da biz getiririz."

Nevzat Tandoğan
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
ÖtekiÖtekileştirme
Benzer Yazılar Yorumlar

Amerika'daki Siyahi Müslümanların Suikaste Kurban Giden Ünlü Lideri, Malcolm X'in Son Sözü:

Durun! Durun! Telaşlanmayın, sakin olun kardeşlerim.

Malcolm X (Hacı Malik el-Şahbaz)
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer onun için ölmeye hazır değilseniz, özgürlük kelimesini sözlüğünüzden çıkarın.

Malcolm X (Hacı Malik el-Şahbaz)
Kategori: Genel
Özgürlük
Benzer Yazılar Yorumlar

Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır

Pablo Picasso
Kategori: Genel
SanatGerçekYalan
Benzer Yazılar Yorumlar

Bayram

Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır; 
Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır! 

Bayramda güler çehre-i mâ'sûm-i sabâvet, 
Ümmîd çocuk sûret-i sâfında ıyandır 

Her cebhede bir nûr-i mücerred lemeânda; 
Her dîdede bir rûh demâdem cevelândır. 

Âlâm-ı hayâtın iki kat büktüğü ecsâd 
Feyzindeki te'sîr ile âsûde revandır. 

Ferdâ-yı sükûn perveridir sâl-i cidâlin, 
Nevmîd düşen kalbe ümîd-âver-i candır. 

Heycâ-yi maîşetteki feryâd-ı mehîbin 
Dünyâda biraz dindiği an varsa bu andır. 

Subhunda bahârın şu sabâhat bulunur mu? 
Bak çehre-i gabrâya: Nasıl şen, ne civandır! 

Her sînede bir kalb-i meserret darabanda, 
Her kalbde bir âlem-i eşvâk nihandır. 

Raksân oluyor cünbüş-i dûşiyle anâsır, 
Gûya ki bütün sadr-ı zemin pür-galeyandır. 

Eşbahı da cûşân ediyor feyz-i mübîni, 
Yâ Rab bu nasıl rûh-i avâlim-sereyandır! 

Bayramda gelir yâ da ne hoş hâtıralar ki: 
Bin ömre verilmez, o kadar kadri girandır, 

Iydin bana dâim görünür levh-i kerîmi: 
Mâzî-i tufûliyyetimin yâd-ı besîmi. 

Birinci gün hava bir parça nâ-müsâiddi; 
İkinci gün açılıp, sonra pek güzel gitti. 

Dedim ki: 'Fâtih'e çıksam yavaşça, bir yanda 
Durup o âlemi seyreylesem de meydanda, 

Ziyâret etsem ehibbâyı sonradan... Hoş olur. 
Bütün gün evde oturmak ne olsa pek boştur. ' 

Bu arzû-yi tenezzüh gelince, artık ben 
Durur muyum? Ne gezer! Fırladım hemen evden. 

Gelin de bayramı Fâtih'te seyredin, zirâ 
Hayâle, hâtıra sığmaz o herc ü merc-i safâ, 

Kucakta gezdirilen bir karış çocuklardan 
Tutun da, tâ dedemiz demlerinden arta kalan, 

Asırlar ölçüsü boy boy asâli nesle kadar, 
Büyük küçük bütün efrâd-i belde, hepsi de var! 

Adım başında kurulmuş beşik salıncaklar, 
İçinde darbuka, teflerle zilli şakşaklar, 

Biraz gidin; Kocaman bir çadır... Önünde bütün, 
Çoluk çocuk birer onluk verip de girmek için 

Nöbetle bekleşiyorlar. Acep içinde ne var? 
'Caponya'dan gelen insan suratlı bir canavar! ' 

Geçin: sırayla çadırlar. Önünde her birinin. 
Diyor: 'Kuzum, girecek varsa durmasın girsin.' 

Bağırmadan sesi bitmiş ayaklı bir îlân, 
'Alın gözüm buna derler...' sadâsı her yandan. 

Alettirikçilerin keyfi pek yolunda hele: 
Gelen yapışmada bir mutlaka o saplı tele. 

Terazilerden adam eksik olmuyor; birisi 
İnince binmede artık onun da hemşerisi: 

'Hak okka çünkü bu kantar... Frenk îcâdı gıram 
Değil! Diremleri dörtyüz, hesapta şaşmaz adam.' 

- Muhallebim ne de kaymak! 
- Şifalıdır macun! 
- Simit mi istedin ağa? 
- Yokmuş onluğun, dursun. 

O başta: Kuşkunu kopmuş eğerli düldüller, 
Bu başta: Paldimi düşmüş semerli bülbüller! 

Baloncular, hacıyatmazlar, fırıldaklar, 
Horoz şekerleri, civ civ öten oyuncaklar; 

Sağında atlıkarınca, solunda tahtırevan 
Önünde bir sürü çekçek, tepende çifte kolan 

Öbek öbek yere çökmüş kömür çeken develer... 
Ferâğ-ı bâl ile birden geviş getirmedeler. 

Koşan, gezen, oturan, mâniler düzüp çağıran. 
Davullu zurnalı 'dans' eyliyen, coşup bağıran, 

Bu kâinât-ı sürûrun içinde gezdikçe, 
Çocukların tarafındaydı en çok eğlence, 

Güzelce süslenerek dest-i nâz-ı mâderle; 
Birer çiçek gibi nevvâr olan bebeklerle 

Gelirdi safha-i mevvâc-ı ıyde başka hayât... 
Bütün sürûr u şetâretti gördüğüm harekât! 

Onar parayla biraz sallandırdılar... Derken, 
Dururdu 'Yandı! ' sadâsıyle türküler birden, 

- Ayol, demin daha yanmıştı a! Herif sen de, 
- Peki kızım, azıcık fazla sallarım ben de. 

'Deniz dalgasız olmaz 
Gönül sevdasız olmaz 
Yâri güzel olanın 
Başı belâsız olmaz! 

Haydindi mini mini maşallah 
Kavuşuruz inşallah...' 

Fakat bu levha-i handâna karşı, pek yaşlı, 
Bir ihtiyar kadının koltuğunda gür kaşlı, 

Uzunca saçlı güzel bir kız ağlayıp duruyor. 
Gelen geçen 'Bu niçin ağlıyor? ' deyip soruyor. 

- Yetim ayol... Bana evlâd belâsıdır bu acı 
Çocuk değil mi? 'Salıncak' diyor... 

- Salıncakçı! 
Kuzum, biraz da bu binsin... Ne var sevâbına say... 
Yetim sevindirenin ömrü çok olur... 
- Hay hay! 

Hemen o kız da salıncakçının mürüvvetine 
Katıldı ağlamayan kızların şetâretine.

Mehmed Akif Ersoy
Kategori: Şiirler
Bayram
Benzer Yazılar Yorumlar

Şairi-i Azam

Mevki Viyana 
Bir darbe-i ma'kus ile düşmüş o yana 
Hep tersine dönmüştür onun giydiği şeyler 
Hem bid-defaat! 
Onlarla yatıp kalkar imiş kendisi söyler 
Vaktiyle bütün Pul'da yapılmışsa da heyhat! 
Cümlesi solmuş. 
Vaktiyle siyah, şimdi fakat yemyeşil olmuş 
Bir paltosu vardır. 
Tek gözlüğü vardır, geceler kandilidir o. 
Ya rab ne hayat! 
Cepler delik az çok 
Lakin ne zarar var ki delikten düşecek yok. 
Bir korkusu vardır 
Meyhanelerin saat-i tatili pek erken... 
Bir kirli paçavrayla gezer 
Mendilidir o. 
Lastikleri bir başkasınındır ki yürürken 
Durmaz ayağından çıkar ekser... 
Serpuşu ne festir, ne külahtır, ne sarıktır 
Kalpak da değildir 
Bir şapka mı, haşa. O onun kendine mahsus 
Bir başka şekildir. 
Keşkül gibi bir şey... 
Milliyetini farık olan yok, soruyorlar: 
Kimdir bu alamet, bu musibet, ne kılıktır. 
Ürkütmeyelim sus... 
Bir kahkaha, bir av'ava kopmakta peyapey 
Bazen de müheyyâ-yı tasadduk duruyorlar. 
Zül farkına bir zam! 
Ancak biri vardır, ona der: Şair-i Azam!

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
ŞairSanatçıSefaletBohem
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünya işlerindeki payım sınırlı olabilir, ama değerlidir.

Helen Keller
Kategori: Genel
Dünya
Benzer Yazılar Yorumlar

Ömürlerinde tek bir kez sevenlerdir asıl sığ olanlar. Onların vefa, sadakat diye adlandırdıkları şeyi ben, ya alışkanlığın verdiği rahatlığa ya da hayal gücünün yokluğuna bağlarım. Zihinsel yaşam için tutarlılık neyse duygusal yaşam için de vefa odur: basit bir yenilgi itirafı. Vefa ! Bunu incelemem gerekiyor günlerden bir gün. Sahiplik tutkusu da giriyor bu işin içine. Başkaları alır diye korkmasak çoktan atacağımız bir sürü şey var…

Oscar Wilde (Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde)
Kategori: Genel
SevmekSadakatVefa
Benzer Yazılar Yorumlar

Kedi olmadığı zaman, fareler oynayacaklardır.

Polonya Atasözü
Kategori: Atasözleri
DevirZamanDeğişim
Benzer Yazılar Yorumlar

Demir atmak:


1) Gemi çıpasını denize salmak 2)  Bir kimse bir yerde uzun süre kalmak.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
Kalmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Yaşama içgüdüsü ölmek için yarattığımız sebeplerden daha güçlüdür. Çünkü yaşam alışkanlığımız düşünme alışkanlığımızdan daha önce başladı.

Albert Camus
Kategori: Genel
YaşamAlışkanlıkDüşünmekİçgüdü
Benzer Yazılar Yorumlar

 Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur:

  İyiliğini gördüğü, ekmeğini yediği kimseye karşı saygısızlık ve hainlik eden kişinin sonu iyi olmaz.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
HakSaygıVefa
Benzer Yazılar Yorumlar

Avuç açmak:


1) Dilenmek, para istemek 2) Yardım istemek

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
DilenmekYardım
Benzer Yazılar Yorumlar

Tercan

Mamahatun Türbesi iki katlı
Alt katta yılan parlar

Bir at kişner sümbüli
Kamyonları ala boyar

Rüzgar
Az ötedeki
Eski kervansarayı
Eleştirir durur

İhtiyar adamla çocuk
Ordadırlar

Hiç konuşmazlar

Çömelmiştir ihtiyar
Bir olanak gibi
Sıkmıştır avucunu

Çocuğunsa
- Göz göze gelebilirseniz -
İpi kopmuş bir uçurtma
Hızla uzaklaşır bakışlarından.

Cemal Süreya
Kategori: Şiirler
Mekan
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Asılan, hırsız değil yakalanandır.

Çek Atasözü